Knihovní řád

V souladu s § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných informačních služeb a ve znění pozdějších předpisů zákona č. 341/2006 Sb., a v souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Beroun, schválenou zastupitelstvem města usnesením č. 6/2002  ze dne
21. 10. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., včetně Dodatku č. I, schváleného zastupitelstvem města 8. 11. 2005, a Dodatku č. II, schváleného zastupitelstvem města 1. 7. 2019, vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Městská knihovna (dále jen knihovna) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, § 4 a § 14 knihovního zákona.

Knihovna je příspěvkovou organizací města Beroun s právní subjektivitou. Knihovna sídlí na adrese
U Kasáren 618, 266 01 Beroun, pobočka na Sídlišti pak na adrese Třída Míru 1280, 266 01 Beroun.

Prostory knihovny jsou během aktuální provozní doby přístupné registrovaným i neregistrovaným uživatelům.

II. Vymezení základních pojmů

čl. 2

Definice pojmů

absenční výpůjčka – výpůjčka knihovní jednotky mimo knihovnu

čtenář – registrovaný uživatel knihovny, který je oprávněn půjčovat si knihovní jednotky (absenčně
i prezenčně) z fondů knihovny a využívat další knihovnické a informační služby

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation)

knihovní jednotka – kniha, e-kniha, audiokniha, časopis, společenská hra, zážitková sada, Albi tužka, čtečka

knihovní fond – soubor knihovních jednotek, které knihovna má v evidenci

MVS – meziknihovní výpůjční služba

uživatel – registrovaný či neregistrovaný návštěvník knihovny, který toho dne (fyzicky či on-line) navštíví knihovnu, realizuje výpůjčku (půjčí si nebo vrátí knihovní jednotku) nebo mu je poskytnuta jiná knihovnická či informační služba; započítávají se i účastníci kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných knihovnou (besed, přednášek, výstav, kurzů, exkurzí atd.) a dalších akcí, jejichž hlavním pořadatelem je knihovna

prezenční výpůjčka – výpůjčka knihovní jednotky pouze v prostorách knihovny

III. Veřejné knihovnické a informační služby

čl. 3

 1. Knihovna poskytuje čtenářům služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
  • Výpůjční služby:
   • půjčování v budově knihovny – prezenční půjčování
   • půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování
  • Meziknihovní služby:
   • meziknihovní služby v rámci ČR
   • mezinárodní meziknihovní služby
  • Reprografické služby
  • Informační a referenční služby:
   • informace o katalozích, databázích, fondech a využívání knihovny
   • informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší
   • informace o dostupnosti fondů
   • přístup do bází dat
   • přístup na internet
   • konzultační a poradenská služba
  • Propagační služby:
   • vydávání seznamů větších celků knihovního fondu
   • pořádání instruktáží o knihovně a jejím užívání
   • vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, o knihovním fondu atd.
   • webové stránky knihovny, sociální sítě, měsíční zpravodaj
  • Kulturně-vzdělávací činnost
   • pořádání kulturních a vzdělávacích aktivit pro čtenáře i širokou veřejnost
   • pořádání kulturních a vzdělávacích aktivit pro žáky mateřských a základních škol, studenty středních škol a učilišť
 2. Veřejné a informační služby uvedené v § 4, odst. 1 knihovního zákona poskytuje knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje v souladu s § 4, odst. 2, 3, 4.
 3. Knihovna je oprávněna požadovat za poskytování služeb úhradu do výše skutečně vynaložených nákladů (např. za registraci uživatelů, reprografické a meziknihovní služby). Na tyto poplatky může být vyžádána i finanční záloha.
 4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad knihovního řádu (dále jen KŘ)  a ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou KŘ.

IV. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

čl. 4

 1. Uživatelem (čtenářem) knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření.
 2. Knihovna je správcem osobních údajů. Osobním údajem je jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje čtenářů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.
 3. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Bližší podmínky jsou obsaženy ve Směrnici o ochraně osobních údajů, která je přílohou tohoto KŘ. Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci knihovny manuálním
  a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze přesné osobní údaje, které ověřuje.
 4. Účelem, pro který knihovna osobní údaje sbírá a zpracovává, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony.
  • č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a infor-mačních služeb – knihovní zákon,
  • č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
   a o změně některých zákonů – autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 89/2012 Sb. v platném znění – občanský zákoník.
 5. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
  • Základní identifikační údaje čtenáře: příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození, druh a č. osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost čtenáře. Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze prezenční výpůjční služby.
  • Další identifikační údaje čtenáře – pokud je čtenář uvede: akademické tituly, pracoviště (škola), další možná spojení na čtenáře – e-mail, telefon apod.
  • Základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud je čtenářem osoba mladší 15 let, v obdobném rozsahu a struktuře uvedených výše.
 6. Knihovna dále o čtenáři vede:
  • Údaje služební
   • údaje o vydaných čtenářských průkazech
   • údaje o transakcích – uskutečněné rezervace, výpůjčky, jejich prolongace, odeslané upomínky apod.
  • Údaje účetní
   • údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.
 7. Registrace právnické osoby
  • Právnická osoba se sídlem umístěným v ČR může požádat o registraci do knihovny po předložení přihlášky právnické osoby či písemného pověření podepsaného jejím statutárním orgánem. V přihlášce či pověření musí být určena právě jedna fyzická osoba, na jejíž jméno knihovna vystaví čtenářský průkaz. Pro další určenou fyzickou osobu předloží právnická osoba další přihlášku či pověření.
  • Není-li v KŘ stanoveno jinak, platí pro právnické osoby obdobná pravidla jako pro čtenáře nad 15 let. Práva a povinnosti právnické osoby coby registrovaného čtenáře vykonává jejím jménem a na její účet fyzická osoba, která byla právnickou osobou pověřena a které knihovna vydala čtenářský průkaz.
  • Školy a školská zařízení nemají povinnost hradit registrační poplatek.

V. Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny

čl. 5

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dbát pokynů pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a  ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek a řídit se návštěvními řády jednotlivých oddělení.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny. Tím však není zbaven odpovědnosti a povinnosti kompenzace za způsobenou škodu.
 3. Uživatel je povinen neprodleně nahlásit knihovně:
  • změnu jména a kontaktních údajů
  • ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu
  • ztrátu nebo zničení knihovní jednotky
 4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně vedení knihovny.

VI. Výpůjční řád

čl. 6

Půjčování knihovních jednotek

 1. Čtenářům se půjčují knihovní jednotky z knihovního fondu po předložení platného čtenářského průkazu.
 2. Mimo budovu (absenčně) se zásadně nepůjčují knihovní jednotky:
  • jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození;
  • jestliže jsou potřebné k dennímu provozu knihovny;
  • jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (např. porušení autorských práv)
  • jestliže byly půjčeny z jiných knihoven, jež stanovily prezenční půjčení ve studovně jako podmínku půjčení.
 3. Počet současně vypůjčených knihovních jednotek na jeden průkaz činí:
  • u dospělého čtenáře 30 knihovních jednotek, z toho max. 5 společenských her či zážitkových sad
  • u dětského čtenáře (do 15 let) 10 knihovních jednotek, z toho max. 5 společenských her či zážitkových sad.
 4. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Čtenář nesmí vypůjčenou knihovní jednotku půjčovat dalším osobám. Ručí za ni po celou dobu, kdy má knihovní jednotku vypůjčenou.
 5. Při půjčování díla čtenář na vyžádání obdrží seznam aktuálně vypůjčených knihovních jednotek.
 6. U knihovních jednotek vyšší pořizovací hodnoty si knihovna vyhrazuje právo požadovat od čtenáře písemné potvrzení této výpůjčky.
 7. Knihovnám nebo institucím se půjčují knihovní jednotky z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb v souladu s knihovním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou vydanou Ministerstvem kultury pod č. 88/2002 Sb. a metodickými pokyny NK ČR.
 8. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 9. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení díla a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 – autorský zákon.

čl. 7

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro absenční půjčování je u všech typů knihovních jednotek zpravidla
  30 dní.
 2. Připadne-li termín vrácení na den, který není provozním dnem knihovny, posouvá se termín vrácení na následující nejbližší provozní den knihovny.
 3. U absenčních výpůjček lze prodloužit výpůjční lhůtu až dvakrát o 30 dní od data prodloužení, pokud o to čtenář požádá před uplynutím řádné výpůjční doby a pokud dílo nežádá jiný čtenář. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož díla jen po jeho předložení.
 4. Knihovna je oprávněna stanovit kratší výpůjční lhůtu pro prezenční i absenční výpůjčky, případně žádat bezodkladné vrácení knihovní jednotky před uplynutím její řádné výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu nelze prodloužit.

čl. 8

Postupy při půjčování a vracení knihovních jednotek

 1. Před převzetím výpůjčky si má čtenář dílo prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.
 2. Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit čtenáři žádané dílo v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 3. Čtenář může v on-line katalogu, písemně, telefonicky či osobně v knihovně požádat o rezervaci kterékoli knihovní jednotky. Žádá-li stejné dílo najednou více čtenářů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.
 4. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém si ji vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady spojené s opravou či zakoupením dané knihovní jednotky dle platného ceníku.
 5. Je zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat do vypůjčené knihovní jednotky (např. v textu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj apod.)
 6. Vrací-li čtenář vypůjčené dílo výjimečně poštou, je povinen je řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila žádné závady, o čemž čtenáře včas informuje.
 7. Jestliže čtenář nevrátí absenční výpůjčku ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení dle platného ceníku.
 8. Jestliže čtenář ani po upomenutí absenční výpůjčku nevrátí, bude vrácení, příp. úhrada poplatku z prodlení vymáhána právní cestou. Při vymáhání díla právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 9. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.

čl. 9

Meziknihovní výpůjční služby

 1. Jestliže se čtenářem požadovaná knihovní jednotka nenachází ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna na žádost čtenáře výpůjčku knihovní jednotky meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.
  a metodických pokynů NK ČR.
 2. Při výpůjčce prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje.
 3. Čtenář je za výpůjčku povinen uhradit poštovné dle platného ceníku knihovny.

čl. 10

Přístup ke čtenářskému kontu

 1. Čtenář má právo na přístup ke svému čtenářskému kontu prostřednictvím internetu.
 2. Čtenář má své konto chráněné heslem.
 3. Čtenář nesmí nikomu, a to ani zaměstnancům knihovny, sdělit své přístupové heslo ke svému kontu a nesmí umožnit zneužití počítače, na němž je přihlášen ke svému čtenářskému kontu.
 4. Čtenář je povinen dbát toho, aby přístup k jeho čtenářskému kontu nebyl zneužit. Zejména nesmí nikomu přenechat k užití svůj čtenářský průkaz.
 5. Čtenář odpovídá za každé zneužití přístupu ke svému čtenářskému kontu, které nebylo způsobené chybou na straně knihovny.

VII. Postihy za nedodržení knihovního řádu

čl. 11

Zálohy, kauce a placení předem

 1. Při přijímání objednávek služeb za úhradu může knihovna žádat zálohu, která se odpočítává od celkového účtu.
 2. Při půjčování knihovních jednotek mimo budovu může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce, na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží čtenář i stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí.
 3. Při přijímání objednávek reprografických a jiných kopírovacích prací pro občany i instituce
  v zahraničí, případně pro zahraniční knihovny, s nimiž není knihovna v pravidelném styku, může knihovna žádat zaplacení celé částky za zhotovení kopií před zahájením práce.

čl. 12

Poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení
  • Povinnost platit poplatek z prodlení  nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty.
  • Výše poplatku z prodlení je stanovena za každou položku na výpůjčním kontě čtenáře a za každý den prodlení (započítávají se pouze provozní dny).
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček
  • Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení knihovních jednotek půjčených mimo knihovnu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis) následuje vymáhání právní cestou.
  • V případě, že je knihovna nucena zahájit vymáhání právní cestou, je čtenář povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.
 3. Ztráta čtenářského průkazu
  • Za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu se účtuje manipulační poplatek dle aktuálního ceníku knihovny.
 4. Propadnutí kauce
  • Nedodrží-li čtenář ustanovení KŘ, kauce propadá ve prospěch knihovny.
  • Propadnutím kauce nezaniká nárok knihovny na vrácení vypůjčené knihovní jednotky v řádném stavu, zaplacení poplatků z prodlení, případně nárok na náhradní vyrovnání závazků v souladu s KŘ.

čl. 13

Náhrada knihovní jednotky a všeobecných škod

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození knihovní jednotky a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku, platného knihovního řádu a ceníku.
2. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností  (v souladu s platným zněním občanského zákoníku).
3. Při poškození, zničení nebo ztrátě knihovní jednotky se požadují tyto náhrady:

 • v případě poškození, které nebrání dalšímu půjčování, uhradí uživatel paušální částku dle platného ceníku;
 • v případě poškození, které znemožňuje další půjčování, je náhrada řešena uvedením do původního stavu dodáním neporušeného výtisku díla ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality;
 • jestliže náhrada podle předchozího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání díla, případně i jiného díla přinejmenším stejné ceny;
 • finanční náhrada díla, která u starších či nedostupných titulů může být stanovena komisionálně dle aktuální ceny na knižním trhu.

4. Náhrada škody formou dodáním dané jednotky

 • v případě poškození, které nebrání dalšímu půjčování, uhradí uživatel paušální částku dle platného ceníku;
 • v případě poškození, které znemožňuje další půjčování, je náhrada řešena uvedením do původního stavu dodáním neporušeného výtisku díla ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality;
 • jestliže náhrada podle předchozího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání díla, případně i jiného díla přinejmenším stejné ceny;

5. Náhrada škody formou finančního poplatku

 • jestliže náhrada formou dodání dané jednotky není možná nebo účelná, vybírá knihovna sankci ve výši ceny titulu + poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografické zjišťování atd.) a na úhradu zpracování. Tento poplatek se vybírá za každou knihovní jednotku.
 • Knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, i když se způsobená škoda týká jen části díla (např. ztráta jednoho svazku vícesvazkového díla).
 • Finanční náhrada díla může být u starších či nedostupných titulů stanovena komisionálně dle aktuální ceny na knižním trhu.

6. Knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, i když se způsobená škoda týká jen části díla (např. ztráta jednoho svazku vícesvazkového díla).
7. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů. Do vyřešení náhrady ztracení knihovní jednotky a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
8. Do vyřešení náhrady ztracení knihovní jednotky a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

VIII. Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel nesmí využívat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném pracovišti.
 2. Při využití internetu na studovně je uživatel povinen:
  • před začátkem práce předložit službě platný čtenářský průkaz
  • není-li uživatel registrovaným čtenářem knihovny, podepíše Souhlas s pravidly používání výpočetní techniky;
  • používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.
 3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 4. Uživatel nesmí:
  • žádnými prostředky se pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně hlásit službě.
  • vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě, chod a výkonnost počítačové sítě jako celku, např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo jiných sítí či k šíření počítačových virů.
 5. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly ovlivnit provoz počítače nebo sítě. Uživatel je též plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 6. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.
 7. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 8. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu – viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Výjimku z Knihovního řádu povoluje vedení knihovny nebo jím pověřený pracovník.
 2. Knihovní řád platí na dobu neurčitou.
 3. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 1. 2023.

X. Dodatek

 1. Registrace občanů Ukrajiny.

XI. Přílohy

 1. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny Beroun
 2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny
 3. Pravidla půjčování zvukových dokumentů
 4. Pravidla půjčování společenských her/zážitkových sad
 5. Pravidla půjčování čteček
 6. Zpřístupňování služby Národní digitální knihovny – Děl nedostupných na trhu (NDK-DNNT)
 7. Vracení knih prostřednictvím knihoboxu
 8. Pravidla půjčování Albi tužky

V Berouně dne 1. 9. 2023

Bc. Michaela Škeříková

ředitelka

Městská knihovna Beroun