Historie knihovny

Od založení do roku 1920

23. 7. 1896

Vznik spolku „Museum a veřejná knihovna v Berouně“.

1. knihovník Vincenc Švagr.

1899

Počátek půjčování knih.

3. 6. 1900

Založení městské veřejné čítárny ve staré radnici.

1901

Výbor Musea a veřejné knihovny pro lid v Berouně vydal první tištěný katalog knih. Knihy se půjčují ve čtvrtek od 6 do 7 hodin večer. Členem spolku se může stát každý, kdo zaplatí 2 zl. Knihy se půjčují zdarma a to nejvýše 3, je možné si je nechat nejdéle 4 neděle.

1903

Ke knihovně je připojena Seydlova knihovna.

1903 – 1919

Knihovníci František Mlíčko a Josef Mestek.

1905

Podle Zemského statistického úřadu knihovna vlastní 2.440 knih, má 80 zapsaných čtenářů a 4.000 výpůjček.

1. světová válka

Přerušen slibný vývoj knihovny. Knihovna vystěhována ze své místnosti, kde byla zřízena zásobovací kancelář. Mnoho knih bylo ztraceno a zničeno. Knihovna začíná opět fungovat v roce 1919.

6. 9. 1920

Schůze kulturního odboru v Berouně – výpůjční doba stanovena na dva dny v týdnu, půjčování bez poplatku, poplatek za prodlení se účtoval po měsíci 20 hal. za každý další den. Schválen knihovní řád.

1920 – 1945

1919 – 1922

Knihovník Leoš Mucha.

1921

Proběhla revize a začal se zřizovat nový lístkový katalog.

24. 7. 1922

Nastupuje 1. profesionální knihovník Josef Poch.

1922 – 1946

Budování generálního lístkového katalogu, půjčovna pro dospělé, půjčovna pro mládež, čítárna pro dospělé a čítárna pro mládež – knihovna se řadí mezi největší lidové knihovny v republice (v dubnu 1937 knihovna vlastní 25.000 svazků).

1923

Prodloužení výpůjční doby na všechna všední odpoledne po čtyřech hodinách.

1924

Knihovna měla 1160 čtenářů, což bylo 10,17 % obyvatel města. Začaly se vydávat žákovské legitimace.

Knihovna se stěhuje spolu s muzeem a archivem do Dusilovy vily, která byla pro tyto účely zakoupena městem.

1925

Knihovna se zúčastnila jubilejní krajinské výstavy v Berouně – měla vlastní expozici, kterou navštívil i prezident T. G. Masaryk.

1926

Mezinárodní sjezd knihovníků v Praze – knihovna vystavovala na výstavách sjezdu (expozice umístěna v budově Ženského výrobního spolku v Resslerově ulici), účastníci sjezdu si prohlédli berounskou knihovnu.

1929

Ustanovení knihovní rady, ve které měl Josef Poch jako knihovník poradní hlas. Knihovna už má 4 oddělení – půjčovnu pro dospělé, půjčovnu pro mládež, čítárnu pro dospělé, čítárnu pro mládež. Vychází první tištěný seznam knih.

1937

Knihovna se s 25.000 svazky řadí k největším lidovým knihovnám republiky.

1938

Zavedení možnosti rezervace knih za poplatek 1 Kč. Čítárna nabízí kromě nejrůznějších časopisů také francouzské a německé deníky.

1939

Zabrána místnost půjčovny a čítárny pro mládež. Útlum rozvoje knihovny.

Velké vyřazování knih, zabírání prostor, špatné finanční podmínky. Knihovník Poch se stále snaží udržet knihovnu v chodu.

1942

Knihovna dosáhla vrcholu své výkonnosti – má 2.000 čtenářů a 77.468 výpůjček.

1944

Knihovna je nucena zavést čtenářské poplatky.

1945

Chod knihovny opět obnoven. Josef Poch odchází na Ministerstvo školství a osvěty.

1946 – 1956

Ředitel PhDr. Viktor Palivec.

50. – 80. léta

1952

Knihovna pod správou ONV. Plní zároveň i okresní funkci.

1956 – 1960

Ředitel František Jánský.

1960 – 1991

Ředitelka Věnka Novotná.

Probíhá budování metodického oddělení a střediskového systému knihoven okresu.

1978

Přestěhování pobočky Sídliště do nových prostor na dnešní Třídě Míru.

1979

Otevření oddělení politické literatury, které sloužilo stranickému vzdělávání (1989 zrušeno).

1981

Vybudování depozitáře v obci Hředle.

1985

Dokončení přístavby Duslovy vily a umístění centrálního skladu knih a čítárny.

90. léta

1990

Vypovězena smlouva na pronájem depozitáře ve Hředlích. 30.000 svazků knih opět převezeno do Berouna.

Knihovní fond dosahuje 140.221 svazků.

Otevřen antikvariát (funguje jen 3 roky).

1992

Ředitelka Mgr. Hana Ludvíková.

První počítač v knihovně.

1993

Zavedení počítačového knihovnického programu CODEX.

1993 – 1994

Rušení střediskového systému v okrese.

1. 4. 1994

Zřízení Městské knihovny Beroun jako příspěvkové organizace města.

1995

Spuštění automatizovaného výpůjčního protokolu v odd. pro děti.

1996

Spuštění automatizovaného výpůjčního protokolu v odd. pro dospělé.

1999

Počítačový program CODEX byl nahrazen programem LANius.

2000 – 2005

2000

Připojení knihovny k internetu.

Knihovní fond činí 112.789 knih.

2001

První počítač na pobočce Sídliště.

2002

Obnovení regionálních služeb pro knihovny okresu.

Rozhodnutí o rekonstrukci budovy bývalých kasáren pro účely knihovny.

29. 10. 2002

Zahájení provozu knihovny v novém sídle v kasárnách.

1. 1. 2003

Spuštění automatizovaného výpůjčního protokolu na pobočce Sídliště.

2005

Knihovní počítačový program LANius nahrazen programem Clavius.

2006 – 2010

2006

Zrušení regionální funkce knihovny.

Městské informační centrum bylo odtrženo od knihovny a stalo se součástí Městského úřadu.

2007

Oslavy výročí 111 let založení knihovny, 5 let od stěhování z Duslovy vily do bývalých kasáren.

Vydání brožury o historii knihovny.

2008

Budova, kde sídlí pobočka Sídliště, změnila majitele a došlo k výměně oken.

Vydání propagačního letáčku pro děti základních škol.

Zahájení přejímání obálek a anotací při katalogizaci knih. Ty jsou díky tomu vidět v online katalogu.

Zahájení služby informování o rezervacích a upomínkách prostřednictvím SMS. 

2009

Díky finančnímu daru firmy Tipsport byla zakoupena promítačka a závěsný systém pro pořádání výstav. 

2010

Uskutečněn 1. ročník fotografického festivalu FotoBlázinec.

Začátek spolupráce s Církví bratrskou v Berouně při pořádání přednášek.

Ve spolupráci s Marií Holečkovou zahájení pořádání přednášek z cyklu Setkání s autory, které máte rádi.

2011 – 2015

2011

Knihovna slaví 115 let od svého založení.

Knihovna se poprvé zapojila do celostátní kampaně Týden čtení dětem.

2012

Vytvoření dětského koutku na pobočce Sídliště.

2013

Při katalogizaci knih zahájeno stahování nejen obálek a anotací knih, ale i obsahů u odborných publikací.

Obrázková výmalba chodby na odd. pro děti v hlavní budově a v prostorách pobočky Sídliště.

Ve spolupráci s MÚ Beroun a Marií Holečkovou zahájen vzdělávací cyklus přednášek Berounská akademie.

Konala se u nás Výroční valná hromada Svazu knihovníků a informačních pracovníků Středočeského kraje.

2014

Spuštěny nové webové stránky knihovny.

Zahájeno půjčování audioknih.

Uspořádán první charitativní bazar knih.

2015

Zahájena synchronizace jmenného slovníku autorit s autoritami Národní knihovny a přechod na autoritní termíny.

Stali jsme se konzultačním střediskem Virtuální univerzity třetího věku při Provozně ekonomické fakultě Zemědělské univerzity v Praze. 

V rámci oslav 750. výročí první písemné zmínky o Berouně jsme uspořádali náš první festival Knihofest.

Začali jsme pořádat besedy pro klienty Domova seniorů TGM v Berouně.

2016 – 2020

2016

Zahájeno zasílání předupomínek.

Na pobočce Sídliště zprovozněna Semínkovna.

Spuštěn první kurz trénování paměti.

Slavili jsme 120 let od založení knihovny. Při této příležitosti jsme uspořádali druhý festival, tentokrát s názvem Den D+120, etapovou soutěž Šifra mistra Pocha, výtvarnou soutěž Knihovna mých snů a vydali jsme i vlastní komiks. 

Pracovnice knihovny se zapojily do pracovní skupiny pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP ORP Beroun).

2017

Knihovna se stala validačním místem Moje ID (zrušeno 2021).

Díky sponzorskému daru jsme získali nové propagační letáky a záložky pro děti.  

2018

Začali jsme vydávat zpravodaj Okamžik.

Zapojili jsme se do celostátního projektu Bookstart – S knížkou do života.

Slavili jsme 40 let pobočky Sídliště v aktuálních prostorách.

Mgr. Hana Ludvíková, která byla ředitelkou knihovny od roku 1992, rezignovala na svou funkci.

2019

Nová ředitelka Bc. Michaela Škeříková.

Zahájili jsme půjčování e-knih a čteček a spustili donáškovou službu. 

Knihovnice Lada Čubová získala ocenění Papilio bibliothecalis, které uděluje SKIP (Svaz knihovníků a informačním pracovníků) knihovníkům Střdočeského kraje za mimořádný knihovnický počin nebo přínosnou činnost v oboru.

Přešli jsme na nový knihovnický systém Koha, což vedlo ke změnám nejen v práci knihovníků, ale i ve službách čtenářům.

Maskotem oddělení pro děti se oficiálně stala knihovní skřítka Prskavka.

V tomto roce nám byla přislíbena rekonstrukce budovy a rozšíření prostor knihovny. K rekonstrukci však nedošlo. Z toho důvodu jsme zrušili vyhlášenou soutěž o nové logo knihovny.

Dětská porota festivalu Trilobit se přesunula pod hlavičku knihovny a ředitelku Škeříkovou. 

2020

Na základě dotazníkového šetření byla po letech zásadně změněna otevírací doba.

Zpřístupnili jsme naši první únikovou hru Ztracený knihovník I.

Poprvé jsme se zúčastnili Závodí festu.

Ve spolupráci s Lomikamenem jsme poprvé uspořádali sousedskou slavnost Zažít město JINAK.

Vzhledem k protiepidemiologickým vládním nařízením byla knihovna značnou část roku uzavřena. Během provozu platila nařízení týkající se omezování počtu návštěvníků, dodržování rozestupů, nošení roušek či ukládání knih do karantény. Ke konci roku knihovna fungovala jen přes tzv. výdejní okénko. 

2021 –

2021

Připojili jsme se k celostátnímu tématu v knihovnách, rok 2021 tak byl Rokem udržitelnosti.

Soustředili jsme se na zvelebování prostor před knihovnou. Nechali jsme nainstalovat lavičky, stojan na kolo a zakoupili ping pongový stůl.

Díky dotaci jsme zakoupili knihobox.

Byla vypracována Koncepce rozvoje knihovny na léta 2022-2027.

Poprvé jsme se zúčastnili berounského závodu dračích lodí.

Postupně byla zrušena studovna a její prostory byly využity jako druhá část oddělení pro dospělé, kde byla umístěna fantastická literatura, komiksy, hry, audioknihy a young adult literatura. Prostor byl nazván Sever a uzpůsoben mládeži.