Studovna a čítárna

Home Studovna a čítárna

Co nabízíme

 • prezenční (v prostorách studovny) půjčování odborné literatury
 • prezenční půjčování novin a regionálního tisku
 • prezenční půjčování knih s regionální tématikou
 • prezenční i absenční (domů) půjčování časopisů
 • prezenční i absenční (domů) půjčování audioknih a zvukových dokumentů pro dospělé i dětské čtenáře
 • prezenční i absenční (domů) půjčování společenských her pro děti i dospělé
 • prezenční i absenční (domů) půjčování čteček elektronických knih
 • výpůjční doba studovny je 30 dní
 • kopírování, tisk
 • skenování, laminování
 • vyhledávání ve sbírkách zákonů
 • meziknihovní výpůjční služba (MVS) novin, časopisů a kopií článků
 • přístup do databáze regionálních osobností
 • přístup do databáze článků vyexcerpovaných z regionálních novin a časopisů
 • rešerše
 • přístup na internet
 • validační místo mojeID

Podrobně ke studovně a čítárně

Služby studovny a čítárny může využívat široká veřejnost, tudíž i neregistrovaní uživatelé. K dispozici je denní tisk, časopisy, fond odborné literatury, fond regionální literatury, regionální zpravodaje, přístup k internetu či sbírky zákonů. Kromě časopisů jsou veškeré materiály určeny pouze k prezenčnímu zapůjčení.

Půjčování časopisů

Registrovaní uživatelé si mohou časopisy půjčovat také absenčně domů. Výjimkou jsou vždy poslední čísla časopisů, která se půjčit nedají. Půjčit lze maximálně 10 čísel, výpůjční doba je 30 dní. Prodloužení je možné buď osobně, po telefonu, nebo e-mailem na adrese studovna@knihovnaberoun.cz.

Seznam odebíraných periodik a regionálního tisku.

Půjčování audioknih a zvukových dokumentů

Ve fondu knihovny naleznete audioknihy ze sféry klasické i současné literatury domácích i světových autorů. Jsou určeny pro dospělé i dětské čtenáře. Zároveň si můžete zapůjčit zvukové dokumenty a vzdělávací encyklopedie na CD a DVD nosičích.

Pravidla půjčování zvukových dokumentů

Seznam zvukových dokumentů

Půjčování společenských her

Zájemci si mohou vypůjčit společenské hry pro děti i dospělé. Ve fondu knihovny naleznete deskové a karetní hry. Tyto poznávací i zábavné hry jsou zaměřené na logiku, taktiku i týmovou spolupráci.

Pravidla půjčování her

Seznam her

Půjčování čteček elektronických knih

Zájemci si mohou vypůjčit čtečky elektronických knih. Součástí čtečky je i vybraný soubor volně přístupných děl klasické literatury.

Pravidla půjčování čteček

Kopírování, tisk, skenování, laminování

Na vyžádání u knihovnice je možno si nechat pořídit černobílé i barevné kopie případně oskenování donesených materiálů dle platného ceníku.

Zájemci si mohou nechat zalaminovat materiály ve velikosti A4 či A3.

Sbírky zákonů

Ve studovně jsou k dispozici tištěné sbírky zákonů z let 1919 – 2004. V současné době máme přístup k právnímu informačnímu systému CODEXIS společnosti Atlas Consulting, který obsahuje veškerou legislativu a judikaturu České republiky a Evropské unie. Vyhledávání v tomto systému provádí pouze knihovnice na vyžádání. Je nutné vědět jaký dokument potřebujete (název, označení) jinak není možné vyhledávání provést. Vyhledané dokumenty je možné odeslat na Váš e-mail (v tomto případě je služba zcela zdarma), nebo vytisknout za poplatek (viz. ceník za tisk).

Meziknihovní výpůjčka časopisů

Pokud potřebujete nahlédnout do časopisu, který knihovna neodebírá, nebo do staršího čísla, které již knihovna nemá, stačí si zažádat o jeho zapůjčení z jiné knihovny. Vždy je nutné znát přesný název časopisu, rok vydání a číslo. Žádost je možné provést osobně, e-mailem na adrese studovna@knihovnaberoun.cz nebo přes elektronickou žádanku. Jakmile bude časopis připraven, budete kontaktováni. Služba je pro všechny uživatele. Takto zapůjčené časopisy není možné půjčovat domů, ale pouze prezenčně ve studovně.

Objednání kopie článku

Pokud potřebujete objednat kopie časopiseckých článků, je třeba předložit seznam jejich citací (popř. základní informace o článku – název, autor, zdrojový dokument, rok, ročník, číslo, ISSN). Seznam můžete zaslat na e-mailovou adresu studovna@knihovnaberoun.cz, odevzdat osobně nebo vyplnit elektronickou žádanku. Jakmile budou články připravené, budete kontaktováni e-mailem nebo po telefonu. Poplatek za službu je 15 kč + cena kopií (dle ceníku za kopírování).

Regionální literatura

Knihovna shromažďuje a archivuje veškerou regionální literaturu, tj. knihy s regionální tematikou (odborné publikace i beletrii), díla regionálních autorů, regionální periodika, brožury, mapy, letáčky. Kompletní fond regionální literatury najdete ve studovně. Materiály jsou k dispozici na vyžádání k prezenčnímu zapůjčení. V on-line katalogu jsou tyto knihy označeny signaturou STU nebo SST.

Regionální osobnosti

Knihovna spravuje elektronickou databázi regionálních osobností. Databáze není veřejná, informace z ní je však možné sdělit na vyžádání. Obsahuje osobnosti z historie i ze současnosti, které výrazně zasáhly do života našeho regionu, nebo k němu mají vztah.

Články z regionálních periodik

Regionální periodika jsou excerpována do databáze článků. Zaznamenávají se články s vysokou informační hodnotou, tedy z oblasti historie či regionálních osobností, nebo události z občanského, politického, sociálního i kulturního života regionu. V tzv. Souborném katalogu lze tyto články vyhledat (návod).

Rešerše

Pokud máte zájem o rešerši, můžete si její vyhotovení domluvit osobně s knihovnicí ve studovně, nebo vyplnit elektronický formulář.
Rešerše zhotovujeme pouze prostřednictvím zdrojů volně dostupných (fond Měk Beroun, Jednotná informační brána, Souborný katalog ČR, Česká národní bibliografie, články v českých novinách, časopisech a sbornících, internetové vyhledávače,…). Upozorňujeme, že knihovna nedisponuje přístupem k licencovaným informačním zdrojům!
Výslednou rešerši je nutné vyzvednout osobně ve studovně a uhradit podle platného ceníku knihovny.

Přístup na internet

V případě zájmu o přístup na internet je vždy nutné se nahlásit knihovnici! Uživatelé musí dbát pokynů pracovnice studovny. Děti do 15 let mají přístup na internet na oddělení pro děti.

Pravidla používání internetu.

Validační místo mojeID

Knihovna je místem pro udělení moje ID pro jednodušší přihlašování v internetovém prostředí. Na našem webu se dočtete bližší informace a též na oficiálních stránkách www.mojeID.cz.