Stanovy Berounské akademie

Home Berounská akademie 2013/2014 Stanovy Berounské akademie

Pravidla studia

1. Úvodní ustanovení

1.1. Městská knihovna Beroun (MěK) za podpory svého zřizovatele Města Berouna podle svých kapacitních a finančních možností poskytuje zejména místní veřejnosti doplňující vzdělávání s názvem Berounská akademie (BAK).
1.2 Školní rok BAK trvá od září do června.
1.3 Výuka může probíhat z části v prostorách budovy MěK a zčásti v terénu dle schváleného programu přednášek pro každý semestr, který stanoví městská knihovna.

2. Městská knihovna

2.1 Zodpovídá za zajištění BAK po stránce organizační, finanční a technické.
2.2 Jmenuje koordinátora programu, s nímž bude uzavřena příslušná smlouva. Společně s ním pak vyhlašuje vzdělávací program pro školní rok.
2.3. Ve spolupráci s koordinátorem zajišťuje lektory pro jednotlivé přednášky a uzavírá s nimi odpovídající smlouvy.
2.4 Stanovuje rozpočet BAK na kalendářní rok a vede odděleně hospodaření BAK.
2.5 Stanovuje kontaktní osobu pro styk s posluchači BAK a s veřejností.
2.6 Vede evidenci o výuce, obsahující místo výuky, přednesené téma, jména přednášejícího, přítomných nebo omluvených či nepřítomných posluchačů a další důležité skutečnosti.

3. Rada akademie

3.1 Činnost akademie řídí rada akademie, která přitom úzce spolupracuje s MěK a ve své činnosti se řídí těmito pravidly.
3.2 Členy rady akademie jmenuje ředitelka MěK na návrh dále uvedených subjektů.
3.3 Rada akademie je pětičlenná a tvoří ji: ředitelka MěK, kontaktní osoba jmenovaná dle bodu 2.5 těchto pravidel, koordinátor zabezpečující obsahovou stránku činnost BAK, zástupce zřizovatele MěK – Města Berouna, zástupce posluchačů BAK, kterého si sami zvolí pro příslušný školní rok.
3.4 Předsedou rady akademie je ředitelka MěK a jejím zástupcem koordinátor.
3.5 Rada akademie se schází dle potřeby.

4. Posluchači BAK

4.1 Posluchačem BAK se může stát pouze ten uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí ke studiu..
4.2 Každý posluchač obdrží studijní průkaz, do kterého se bude zaznamenávat jeho účast na přednáškách a další potřebné údaje. Studijní průkaz je nepřenosný.
4.3 Práva posluchače BAK
a) být informován o podmínkách studia a jejich případných změnách,
b) v dostatečném předstihu být informován o připravovaných akcích BAK,
c) vznášet dotazy a připomínky ke studijnímu programu a předkládat návrhy a náměty na tématické zaměření výuky,
d) volit zástupce posluchačů do rady akademie.

4.4 Povinnosti posluchače BAK
a) zúčastňovat se přednášek a dalších akcí v rámci výuky a v případě překážky se včas omlouvat, a to zpravidla u kontaktní osoby stanovené dle bodu 2.5 těchto pravidel,
b) uhradit poplatek za studium podle pravidel stanovených v čl. 6 těchto pravidel,
c) na konci školního roku absolvovat ukončení studia zpravidla ve formě písemného testu,
d) na každé přednášce se prokázat studijním průkazem.

5. Přijímání ke studiu

5.1 MěK vyhlašuje termín pro podávání přihlášek ke studiu a stanovuje počet přijímaných posluchačů a počet jejich náhradníků a výši poplatku za studium pro daný školní rok.
5.2 Uchazeči o studium se přihlašují písemnou přihláškou zaslanou nebo osobně odevzdanou kontaktní osobě MěK stanovené dle bodu 2.5 těchto pravidel. MěK přitom eviduje pořadí přijatých přihlášek.
5.3 O přijetí uchazečů rozhoduje pořadí podání přihlášky. Přijat bude uchazeč starší 18 let, který včas zašle nebo odevzdá řádně vyplněnou přihlášku dle předchozího bodu těchto pravidel.
5.4. V případě, že posluchač oznámí, že studium nezahájí, nebo nezaplatí včas poplatek, bude přijat náhradník.

6. Poplatek za studium

6.1 Výši poplatku za studium na celý školní rok stanovuje MěK podle bodu 3.1 těchto pravidel, po projednání v radě akademie.
6.2 Poplatek se platí předem a lhůta jeho splatnosti se stanovuje vždy do 15.7.
6.3 Poplatek je splatný v hotovosti proti potvrzení u kontaktní osoby nebo ředitelky.
6.4 Nezaplatí-li posluchač poplatek ve lhůtě splatnosti stanovené v bodě 4.2 těchto pravidel, ani do 5 dnů po obdržení dodatečné výzvy k zaplacení, přestane být posluchačem a na jeho místo postoupí náhradník.
6.5 V případě, že přednáška, prohlídka či beseda se podle vzdělávacího programu uskuteční mimo Beroun posluchači se budou podílet na přiměřené úhradě nákladů s tím spojených (doprava apod.), pokud rada akademie nerozhodne jinak.